IBEES 2015 Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu
Sempozyum Bildiriler Kitabı yayınlamıştır. Anasayfadan indirebilirsiniz.

Tüm Dosyaları İndirin / Download Entire Files (37 Mbyte)

 
Kapak / Cover

Iç Kapak / Inner Cover

 

İÇİNDEKİLER / Contents

 

 

ÖNSÖZ / Preface

i

 

 

DAVETLİ KONUŞMACILAR / Invited Speakers

 

 

Geçmiş Deprem Kayıtlarına Dayalı Türkiye’nin Deprem Gerçeği ve Burdur Depremselliği
Prof. Dr. İhsan SEYMEN, Emekli Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yaşar EREN, Yrd. Doç. Dr. Rahmi AKSOY (Selçuk Üniversitesi)

ii

   

Role of Supreme Audit Institution in Disaster Risk Reduction
Arife COŞKUN, Uzman Denetçi (Sayıştay Başkanlığı)
Burak KÖROĞLU, Uzman Denetçi (Sayıştay Başkanlığı)

iv

 

DEPREM VE MÜHENDİSLİK SİSMOLOJİSİ / Earthquake and Engineering Seismology

 

 

(94) Isparta Bölge Hastanesi'nin Sismik Tehlike Analizi
İbrahim Gürkan KAZMACI, Mehmet Zakir KANBUR

1

 

DEPREM VE MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ / Earthquake and Engineering Geology

 

 

(50) Zemin Etütlerinde Kalite Problemi ve Güncel Uygulama Örnekleri
İbrahim ÇOBANOĞLU

10

 

DEPREM OLASILIĞI ÇALIŞMALARI / Studies of Earthquake Possibility

 

 

(2) Batı Anadolu’nun Farklı Sismik Kaynak Bölgeleri İçin Bayes Yaklaşımı Yöntemi Uygulanarak Deprem Tehlike Parametrelerin Belirlenmesi
Tuğba TÜRKER, Yusuf BAYRAK

21

   

(14) Burdur Deprem Riski ve Hasar Tahmini
Uğur Şafak ÇAVUŞ, Can AKYOL

31

   

(51) Sismik Darbelerin Sınıflandırılarak Deprem Tehlikesinin Tahmin Edilmesi
Mehmet BİLEN, Ali Hakan IŞIK, Tuncay YİĞİT

41

 

DEFORMASYON VE MODELLEME ÇALIŞMALARI / Deformation and Lithospheric Processes

 

 

(56) Denizli Babadağ İlçesinde Heyelanların İnterferometrik Yapay Açıklıklı Radar (INSAR) Tekniği İle Gözlemlenmesi
Fatma CANASLAN ÇOMUT, Şule GÜRBOĞA, Aydın ÜSTÜN

49

 

DENİZ/GÖL/AKARSU JEOFİZİĞİ VE JEOLOJİSİ / Marine Geophysics and Geology

 

 

(91) Kumdanlı Fayının Eğirdir Gölü Üzerinden Yeni Yer Radarı (Gpr) Verileri İle Yorumlanması
Hasan Hüseyin AKSU, Mehmet Zakir KANBUR, Muhittin GÖRMÜŞ

62

 

UYGULAMALI JEOFİZİK / Applied Geophysics

 

 

(102) Senirkent Yerleşim Alanına Ait Zemin Özelliklerinin ReMi Yöntemi İle İncelenmesi
Ali SİLAHTAR, Mehmet Zakir KANBUR

69

 

DEPREM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ  / Earthquake and Information and Communication Technologies

 

 

(32) Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tematik Haritaların Kullanılması: Burdur İli Örneği
Serçin BERİTAN FOTO

76

   

(238) Afet Yönetimi ve Karar Destek Mekanizması Yazılımı
İbrahim KARATAŞ, Ali Hakan IŞIK, Mehmet Erkan YÜKSEL

86

   

(264) Mikrodenetleyici Tabanlı P Dalgası Esaslı Deprem Erken Uyarı Sisteminin Geliştirmesi
Ahmet BÖBREK, İsmail KIRBAŞ, Tayyar GÜNGÖR

94

   

(270) Burdur İlinde Meydana Gelen Depremlerin Odak Noktalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) İle 3 Boyutlu Modellenmesi ve Jeoistatistiksel Analizi
Kerem HEPDENİZ, İ. İskender SOYASLAN

104

 

DEPREM VE YAPI / Earthquake and Structure

 

 

(3) Çerçeve Türü Betonarme Binalardaki Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği Üzerine Bir İrdeleme
Oğuzhan ÖZTÜRK, Ceyhun AKSOYLU, Musa Hakan ARSLAN

113

   

(6) Kısmi Boşluklu Dolgu Duvarların Betonarme Binaların Deprem Davranışına Etkisinin İncelenmesi
Onur ÖZTÜRKOĞLU, Taner UÇAR, Yusuf YEŞİLCE

123

   

(23) Beton İçinde Kullanılan Çelik Tellerin Betonarme Çerçevenin Davranışına Olan Etkisi
Musa Hakan ARSLAN, Gamze DOĞAN

134

   

(46) Geleneksel Türk Konutunun Depreme Dayanıklılığı Üzerine Bir Çalışma
İzzet YÜKSEK

142

   

(100) 1914 ve 1971 Tarihli Depremlerin Burdur Kent Yerleşimi ve Konut Biçimlenmesi Üzerine Etkileri
Seda ŞİMŞEK TOLACI,  Ş. Gülin BEYHAN

152

   

(260) Effect of Small Scale Sliding Pendulum Isolator on A Small Scale Structure Made Up of Balsa Wood
Hasan ÖZKAYNAK, A. Elif ÖZSOY, Mehmet ŞENTÜRK, Merve ÇAĞLAR

163

   

(268) CFS Building System for Safer and Sustainable Buildings in Seismic Areas: Experimental Work and Applications in Turkey
Waiel MOWRTAGE (Vail KARAKALE), Hasan YEL, Emine KARAKALE

173

   

(271) Role of Shear-Wall in Construction to Prevent the Disasters During Earthquakes
Riyad ŞİHAB, Osman ÇELİK

181

   

(274) 23 Ekim 2011 Van Depremi Sonrası Yapılan Hasar Tespit Çalışmalarının Araştırılması
Osman ÇELİK, Cenk ÖCAL, Riyad ŞİHAB, Oktar SOYKAN

188

   

(289) Yapısal Olmayan Sistemlerin Deprem Etkileri Açısından Değerlendirilmesi
Cengiz İPEK, Alpaslan Hamdi KUZUCUOĞLU, Mehmet Rafet KISTIR

197

 

ONARIM VE GÜÇLENDİRME / Repair and Strengthening

 

 

(4) Simple Strengthening Techniques and New Technologies for Seismic Safety of Existing Buildings: Recent Research and Applications in Turkey
Waiel MOWRTAGE (Vail KARAKALE)

207

   

(280) Betonarme Çerçevelerin Düşey Bağ Kirişli Dışmerkez Çaprazlarla Güçlendirilmesi
Gülhan İNCE, Hamide TEKELİ, H. Hakan İNCE, Cenk ÖCAL, Kadir MERCAN, Hakan ULUTAŞ

216

   

(253) Deprem Sonrası Betonarme Elemanların Polimer Beton ile Onarım ve Güçlendirilmesi
Oktar SOYKAN, Cenk ÖCAL, Cengiz ÖZEL, Arzu EREN, Osman ÇELİK

227

 

MEVCUT YAPILARIN DEPREM PERFORMANSININ BELİRLENMESİ / Determining the Seismic Performance of Existing Buildings

 

 

(12) Mevcut Perdeli Betonarme Bir Yapının Doğrusal Olmayan Yöntemle Deprem Performansının Belirlenmesi
Özlem ÇAVDAR, Ender BAYRAKTAR, Ahmet ÇAVDAR

233

   

(59) Kısmi Bağlantılı Prefabrik Yapıların Sismik Davranışının İncelenmesi
Fezayil SUNCA, Mehmet AKKÖSE

242

   

(290) Kesit Hasar Sınırlarının Belirlenmesinde Sargılama Durumunun Etkisi
Hakan ULUTAŞ, Hamide TEKELİ, Fuat DEMİR

252

 

ALTYAPI TESİSLERİ VE ALTYAPI SİSTEMLERİ / Infrastructure Facilities and Infrastructure Systems

 

 

(175) Seismic Vulnerability of Treatment Plants in Istanbul
Gökhan YAZICI, Aysun KÖROGLU, Murat AKSEL, Yusuf HATAY ÖNEN

260

   

(277) Cüruf Atıklarının Yol İnşaatında Kullanılması Durumunda Çevresel Etkileri
Altan YILMAZ, Ahmet Hüsrev YILDIZ

267

   

(96) Karaçal (Burdur) Sahasındaki Burdur Beji Mermer Ocağı Atıklarının Beton Üretiminde Agrega Olarak Kullanımının İncelenmesi
Yasin ÜSTÜNDAĞ, Kemal TULUKÇU, Oya CENGİZ

280

 

TASARIM VE PLANLAMA / Design and Planning

 

 

(10) Sürdürülebilirlik ve Afet Sonrası Rehabilitasyon Aşamasında Barınma Koşullarının Yalova Örneğinde İncelenmesi
Kübra SÜMER HAYDARASLAN, Canan KOCA

294

   

(18) Burdur Afet Müdahale Planı
Ahmet SAĞDIÇ, Salih DOĞRU, Burak AYDINYILMAZ

305

   

(67) 1971 Burdur Depremi Sonrası İmar Çalışmaları
Güler ÖZYILDIRAN

311

   

(103) Kentsel Dönüşümde Açık Yeşil Alanlar, Deprem Parkları ve Kent Mobilyaları
Gülden ÇAVUŞ

322

   

(258) Deprem Yalıtım Sistemleri
Cenk ÖCAL, Aydan YILDIZ, Oktar SOYKAN

334

 

YÖNETİM / Management

 

 

(7) Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi ve İtfaiye Organizasyonun Bu Sistem İçerisindeki Rolü
Cevdet İŞBİTİRİCİ,  Latif ERDOĞAN, Serkan DEMİREL

341

   

(11) Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hastane Afet ve Acil Yardım Planı
Aysun YURDAKUL

350

   

(47) Deprem'den Sonra Yaşantının Normalleşme ve Psikososyal Destek Süreci İçin Bir Model
Tarık İLHAN

361

   

(54) Doğal Afet Risk Yönetimi
Çağdaş KOÇKAN

368

   

(88) Afet ve Kriz Yönetimi Hazırlık Sürecinde Kamu Personelinin Rolü ve Önemi
Bora BALUN

378

 

DEPREM VE MEKANSAL GELİŞİM STRATEJİLERİ / Earthquake and Spatial Development Strategies

 

 

(33) Burdur Gölü ve Çevresinde Ekosistem Üzerindeki Çevresel Etkiler ve Stratejik Mekansal Çözümler
Atila GÜL, Adnan YILMAZTÜRK, Şemsettin CARAN, Yasin ÜNAL, Ömer Kamil ÖRÜCÜ, Ersan BERBEROĞLU

383

   

(16) Kadıköy İlçesi Kentsel Açık ve Yeşil Alanlarının Olası İstanbul Depreminde Yeterliliğinin İrdelenmesi
Bengi KORGAVUŞ, Melike ERSOY

398

   

(17) Tarihi Kent Merkezleri ve Deprem Tehlikesi Kapsamında Yenileme Projeleri: İstanbul Tarlabaşı Örneği
Gül YÜCEL

409

   

(75) Kentlerde Afet Yönetimi ve CBS’nin Rolü
Ayşe KONU, Yunus MIZRAK, Rabia Yasemin MEMEOĞLU

418

   

(114) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)  ile Bingöl/Karlıova İlçesi Deprem Zarar Tahmin Çalışmaları
Ayşe KONU, Mehmet KARADUMAN

427

   

(291) Mimari Tasarımda Deprem Faktörü
Sevim ATEŞ CAN, Hilal TUNCER

435

   

(292) Deprem ve Mimaride Kullanılan Polimer Malzemeler
Birten ÇAKMAKLI, Sevim ATEŞ CAN, Ece MURAÇAL

448

   

POSTER BİLDİRİLERİN ÖZETLERİ / Abstracts of Posters

 

 

 

(34) Rüzgar Enerji Santrallerinin Deprem Bölgelerinde Kullanımı
Alper KEREM, Latif Gürkan KAYA

456

 

(36) Yüzeysel Temellerde Yapı Yüküne Bağlı Olarak Oturma ve Yük Dağılımının Karşılaştırılması
Burak EVİRGEN, Mustafa TUNCAN, Ahmet TUNCAN

457

 

(58) Denizli İli, Bozkurt İlçesi İnceler Beldesi Kaya Islahı Uygulaması
Ali ETİZ, Fatma Canaslan ÇOMUT, Murat DURGUN

458

 

(60) Yozgat/Beyvelioğlu Köyü Kaya Düşmesi
Saime Hilal YAŞAR, Şefika AKDOĞAN, Kübra KELEŞ

459

 

(62) Karacaören II İçme ve Kullanma Suyu Projesine Alternatif Karacaören III Projesi Önerisi
Tamer KURTMAN

460

 

(92) Beyşehir Gölü Fayı ve Çevresindeki Fayların Beyşehir Gölü Üzerinde Yer Radarı (GPR) İle İncelenmesi
Hasan Hüseyin AKSU, Muhittin GÖRMÜŞ, M. Zakir KANBUR

461

 

(101) Isparta Gölcük Bölgesindeki Jeolojik Birimlerin MASW Tekniği İle İncelenmesi
Ali Silahtar, M. Zakir KANBUR

462

 

(220) Limanların Deprem Bölgelerine Göre Durumunun Değerlendirilmesi
Alp KÜÇÜKOSMANOĞLU, Rıfat TÜR, Özen ARLI KÜÇÜKOSMANOĞLU

463

 

(221) Limanların Deprem Bölgelerine Göre Risk Değerlendirilmesi
Özen ARLI KÜÇÜKOSMANOĞLU, Alp KÜÇÜKOSMANOĞLU, Rıfat TÜR

464

 

(243) Doğal Afet Risk Yönetimi
Çağdaş KOÇKAN

465

 

(255) Deniz Ürünleri Endüstrisi Atığı Kitosanın Betonarme Yapılarda Kullanımı
Cenk ÖCAL, Oktar SOYKAN, Arzu EREN, Osman ÇELİK

466

 

(259) Binalarda Isı Yalıtımı Üzerine Deneysel Bir Çalışma
İbrahim Hakkı ÖZİÇ, Hasan KAPLAN, Hanifi BİNİCİ, Hüseyin GÜVEN, Enis BAŞ

467

 

(266) Mikrodenetleyici Tabanlı Ev Tipi Deprem ve Gaz Kaçağı Erken Uyarı Cihaz Prototipinin Gerçekleştirilmesi
Ahmet BÖBREK, İsmail KIRBAŞ

469

 

(272) Burdur Depreminin (12 Mayıs 1971) Jeomorfolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi
İbrahim İskender SOYASLAN, Kerem HEPDENİZ

470

 

(273) Burdur Depreminin (12 Mayıs 1971) Yapı Hasarlarının Değerlendirilmesi
İbrahim İskender SOYASLAN, Hüseyin Hakan İNCE

471

 

(275) Afet Risklerinin Azaltılması Kapsamında Burdur Merkez Kocapınar ve Burdur-Ağlasun-Mamak Köyünde Yapılan Kaya Islahı Çalışmalarının Araştırılması
Osman ÇELİK, Cenk ÖCAL, Riyad ŞİHAB, Ahmet SAĞDIÇ, Oktar SOYKAN

472

 

(278) İnşaat ve Yıkım Atıklarının Geri Dönüşümü ve Yapı Malzemesi Olarak Kullanımı
Altan YILMAZ

473

 

(279) Türkiye’deki Deprem Riskinin Genelleştirilmiş Lineer Modeller İle İncelenmesi
Emel KIZILOK KARA, Kübra DURUKAN

474

 

(281) Web Tabanlı Deprem Kestirimi Sistemi
Ali KAVURUR, Muhammer İLKUÇAR, Ahmet ÇİFCİ

475

 

(284) Depremlerin Olmadan Önce Yeri ve Büyüklüğünün Hesaplanması
Ahmet YAKUT, Ahmet SAĞDIÇ

476

 

(285) Deprem Bölgeleri İçin Mobil Hibrid (Rüzgar Türbini - Güneş Paneli) Enerji İstasyonu Modeli
Latif Gürkan KAYA, Alper KEREM

477

 

(286) Burdur Fayının Paleosismolojik Özellikleri
Şali KAYA, Mete HANÇER

478

 

(287) Elektronik İvme Ölçer (Accelerometer) Devresi İle Sismik Sarsıntıların Deprem Olup Olmadığının Tespiti ve Alınacak Tedbirler
Muhammer İLKUÇAR, Mustafa ARI, Gürkan BİLGİN

479

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 2015

IBEES Uluslararası Burdur Deprem ve Çevre Sempozyumu


Tasarım ve Yönetim: Bilgisayar Mühendisliği BölümüEnglish
Sayfa: bildiri_2.php